2209 Tasman Dr Santa Clara, CA 95054

Restaurant Menu